Составьте предложения из этих слов 1)can see you tulip blue a 2)father my is a pilot

Составьте предложения из этих слов 1)can see you tulip blue a 2)father my is a pilot

  • 1)Can you see a blue tulip ?2)My father is a pilot.
  • 1)you can see blue tulip
    2) ismy father a pilot
  • Print Friendly